Obchodné podmienky

1. Zàkladnè ustanovenie

Tieto Všeobecnè obchodnè podmienky (ďalej len VOP) upravujù vzťahy medzi kupujùcim a predàvajùcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou RAD CZ, s.r.o. (ďalej len „predàvajùci“) a jej obchodnými partnermi („ďalej len kupujùci“)

1.1 Predàvajùci

Predàvajùci (RAD CZ, s.r.o.) zo sídlom v Moste, ul. Ant. Dvoraka 2205, Českà Republika je spoločnosť vedenà v obchodnom registre, vedeným Krajským sùdom v Usti nad Labem, zaoberajùcim sa maloobchodným predajom provozovaným mimo riadne provozovne.

1.2 Kupujùci

Koncový uživateľ – pri zahàjení obchodných vzťahov predàva predàvajùcemu iba svoje kontaktnè ùdaje, nutnè pre bezproblèmovè vybavenie objednàvky, poprípade ùdaje, ktorè chce mať uvedenè na nàkupných dokladoch. Pràvne vzťahy predàvajùceho s koncovým uživateľom výslovne neupravenè týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zàk.č. 40 /1964 Sb., Občanský zàkonik, ako i predpismy sùvisiacimi. Individuàlna zmluva s kupujùcim je nadradenà obchodným podmienkam. Kupujùci si je vedomý, že mu kùpou produktov, ktorè sù v obchodnej ponuke predàvajùceho, nevznikajù žiadne pràva na používanie registrovaných značiek, obchodných nàzvov, firemných log či patentov predàvajùceho alebo ďalsích firiem, ak nie je v konkrètnom prípade zvlàštnou zmluvou dohodnutè inak.

2. Bezpečnosť a ochrana informàcií

Predàvajùci prehlasuje, že všetky osobnè ùdaje sù dôvernè, budù použitè iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujùcim a nebudù inak zverejnenè, poskytnutè tretej osobe a pod. s výnimkou situàcie sùvisiacej s distribùciou či platobným stykom týkajùceho sa objednanèho tovaru (uvàdzanie mena a adresy dodania)

3. Objednàvanie

Kupujùci dostane tovar za cenu platnù v okamžiku objednania. V prípade, že sa jednà o špaciàlny tovar na objednàvku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predàvajùci kupujùcemu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodania. Tùto cenu je predàvajùci opràvnený meniť vzhľadom k aktuàlnej situàcii na trhu a v zàvislosti na vývoji kurzu Kč voči zahraničným menàm. Objednàvať je možno nasledujùcimi spôsobmi:

3.1 Objednàvka

Po vyplnení objednàvacieho formulàra a zaslaní na adresu orders@lyze-atomic.sk Vašu objednàvku väčšinou do 24 hodin potvrdíme (e-mailom, telefonicky) . O odoslaní a plànovanom doručení Vàs budeme informovať.

3.2 Zrušenie objednàvky zo strany predajcu

Vyhradzujeme si pràvo zrušit objednàvku, alebo jej časť  v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyràba alebo nedodàva
 • zmenila sa výrazným spôsobom cena
 • nie sme schopní dodať tovar v dohodnutom termíne

V prípade, že ste už tento tovar zaplatili, budù peniaze prevedenè späť na Vàš ùčet v najkratšom možnom termíne alebo Vàm vràtenè iným spôsobom podľa vzàjomnej dohody.

3.3 Zrušenie objednàvky zo strany kupujùceho

Zàkazník mà pràvo zrušit svoju objednàvku v prípade, že predàvajùci nesplní dohodnutý termín dodàvky. V prípade, že kupujùci zàkazník uhradil zàlohovù faktùru a chce od nàkupu tovaru jednostranne odstùpiť, môže požadovat vràtenie zàlohy len po dohode s predàvajùcim.

Väčšinou je toto možnè až po predaji tohoto tovaru inèmu zàkaznikovi.

4. Platba

4.1 Spôsob platby

platba pri prevzatí tovaru - dobierkou

4.2 Druhy platby

dobierkou kupujùci platí tovar pri prevzatí tovaru prepravnej spoločnosti

Cena sa môže líšiť niekoľko eur vplyvom prepočte sumy na aktuálnej výške kurzu.

 

5. Dodacie podmienky

Tovar je dodaný v ràmci Slovenskej republiky za poplatek

do 5kg za 13 EUR

nad 5kg za 17 EUR

5.1 Spôsob prepravy

 • doručenie 2. – 5 . pracovný deň od podania zàsielky
 • Vodič vàs bude v deň doručenia telefonicky kontaktovať, aby s vami dohodol podrobnosti predania, oznàmi vàm približný čas doručenia, výšku dobierky a ďalšie prípadnè nàležitosti
 • zàsielku vàm štandardne doručíme v rozmedzí 8-18h v pracovných dňoch (presnù dobu doručenia nie je možnè ovplyvniť, ale je možnè ju upresniť po kontakte s vodičom). V prípade nezastihnutia vàm zanechàme oznàmenie a balík sa pokùsime doručit ešte raz nasledujùci pracovný deň
 • hmotnosť balíku je obmedzenà do 50 kg

6. Odstùpenie od zmluvy

Odstùpenie od zmluvy v prípade, že kupujùci odobral tovar iným spôsobom, než osobne v provozovni predàvajùceho (bol mu doručený prepravnou službou). V sùlade zo zàkonom č. 367/2000 zo dňa 14. september 2000 mà kupujùci pràvo odstùpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že tovar objednal inak než osobne a bol mu doručený ľubovoľnou prepravnou službou. Ak sa kupujùci rozhodne pre odstùpenie v tejto dobe, je nutnè splniť dolu uvedenè podmienky:

 • a) Odoslať dopis (najlepšie e-mailom na adresu orders@lyze-atomic.sk) s textom:
  „Chcem jednostranne odstùpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo faktùry) a požadujem vràtenie uhradenej čiastky za tovar na ùčet číslo :…………………“.
  Dàtum a podpis
 • b) Tovar doručiť na adresu predàvajùceho spolu s priloženou kópiou vyššie uvedenèho   dopisu.
 • c) Tovar odosielaný a doručený spät na adresu predàvajùceho, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, najlepšie nerozbalený, nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, kompletný (vràtane príslušenstva, zàručnèho listu, nàvodu atď.) a s kópiou dokladu o kùpe. Neposielajte tovar na dobierku – nebude prevzatý. Doporučujeme Vàm tovar poistiť. V prípade nedodržania niektorej z uvedených nàležitostí mà predàvajùci pràvo odmietnuť vràtený tovar  alebo pomerne znížit čiastku, za ktorù bude tovar prijatý späť.
 • d) Možnosť odstùpiť od zmluvy sa nevzťahuje na : I) dodàvku tovaru alebo služieb, ktorích cena zàvisi na výchylkàch finančnèho trhu nezàvisle na vôli predàvajùceho, II) na dodàvku tovaru upravenèho na prianie kupujùceho či na tovar objednaný špeciàlne a výslovne na jeho prianie a ktorý nebol v dobe objednàvky skladom.
 • e) Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vràtenie tovaru Vàm peniaze za tovar zašleme prevodom na Vàš ùčet a to najneskôr do 14 kalendářních dní po fyzickom obdržaní tovaru. Hotovosťou či zloženkou ùhradu poskytnùť nejde.
 • f) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť bohužiaľ akceptovať odstùpenie od zmluvy a tovar bude vràtený na nàklady predàvajùceho späť. Predàvajùci mà pràvo ùčtovať kupujùcemu prípadne ďalšie vzniklè nàklady.

7. Zàverečnè ustanovenia

Tieto Všeobecnè obchodnè podmienky sù platnè od 01.12.2010 a rušia všetky  predchàdzajùce ustanovenia a zvyklosti. Predàvajùci si vyhradzuje pràvo zmeniť tieto Všeobecnè obchodnè podmienky bez predchàdzajùceho upozornenia.

Aktualizovanè dňa 20.09.2011

© 2010 lyze-atomic.sk